Warto nam zaufać

skan1

Oferta

Szeroki zakres oferowanych usług pozwala na efektywną współpracę z nami zarówno mikro przedsiębiorcom jak i dużym podmiotom gospodarczym, które oczekują fachowej i kompleksowej obsługi w zakresie spraw finansowych.

usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych
 • doradztwo w zakresie rachunkowości
 • weryfikacja ksiąg handlowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • nadzór na sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
 • zastępstwo pracowników działu księgowego podczas długotrwałych nieobecności
 • weryfikacja kompetencji kandydatów i pracowników działu księgowego

kadry i płace

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną

podatki

  Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną strategię podatkową, dzięki czemu obciążenia podatkowe będą na optymalnym poziomie.
 • udzielanie bieżących porad w zakresie zobowiązań podatkowych
 • opinie podatkowe,
 • wspomaganie klienta w zakresie postępowań kontrolnych,
 • przeglądy podatkowe,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • inne usługi z obszaru obciążeń podatkowych

doradztwo gospodarcze

 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo i pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do założenia działalności gospodarczej
 • analizy ekonomiczno-finansowe
 • biznesplany
 • opracowywanie planu kont
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowywanie instrukcji wynikających o obowiązujących przepisów prawa (m.in. obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, kasowa, inwentaryzacyjna)
 • doradztwo w wyborze i wdrażaniu systemu rachunkowości dostosowanego do wymagania sprawozdawczości bilansowej
 • weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości pod kątem wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów
 • dokumentacja finansowa do wniosków kredytowych

audyt

 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych niepodlegających obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta
 • badanie rocznych sprawozdań bilansowych
 • przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzanych według polskiego prawa bilansowego na Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)
 • badanie sprawozdań finansowych pod kątem przeprowadzania czynności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych

doradztwo prawne

 • stała współpraca w zakresie bieżących porad prawnych
 • tematyczne opinie prawne
 • sporządzanie dokumentacji prawniczej

inne

 • dokumentacje dotyczące wniosków unijnych
 • dokumentacja dotycząca cen transferowych
 • czynności prawne z zakresu Kodeksu spółek handlowych
 • czynności z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego