Oferta

Szeroki zakres oferowanych usług pozwala na efektywną współpracę z nami zarówno mikro przedsiębiorcom jak i dużym podmiotom gospodarczym, które oczekują fachowej i kompleksowej obsługi w zakresie spraw finansowych.


» kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych,

» nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych,

» doradztwo w zakresie rachunkowości,

» weryfikacja ksiąg handlowych,

» sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

» prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

» nadzór na sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

» zastępstwo pracowników działu księgowego podczas długotrwałych nieobecności,

» weryfikacja kompetencji kandydatów i pracowników działu księgowego.


» sporządzanie list płac,

» prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej,

» sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną.


Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną strategię podatkową, dzięki czemu obciążenia podatkowe będą na optymalnym poziomie.

» doradztwo gospodarcze,

» opinie podatkowe,

» wspomaganie klienta w zakresie postępowań kontrolnych,

» przeglądy podatkowe,

» sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

» dokumentacja dotycząca cen transferowych,

» inne usługi z obszaru obciążeń podatkowych.


» doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

» doradztwo i pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do założenia działalności gospodarczej,

» analizy ekonomiczno-finansowe,

» biznesplany,

» opracowywanie planu kont,

» opracowywanie zasad polityki rachunkowości,

» opracowywanie instrukcji wynikających o obowiązujących przepisów prawa (m.in. obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, kasowa, inwentaryzacyjna),

» doradztwo w wyborze i wdrażaniu systemu rachunkowości dostosowanego do wymagania sprawozdawczości bilansowej,

» weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości pod kątem wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów,

» dokumentacja finansowa do wniosków kredytowych.


» przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,

» weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych niepodlegających obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta,

» badanie rocznych sprawozdań bilansowych,

» przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzanych według polskiego prawa bilansowego na Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF),

» badanie sprawozdań finansowych pod kątem przeprowadzania czynności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.


» stała współpraca w zakresie bieżących porad prawnych,

» tematyczne opinie prawne,

» sporządzanie dokumentacji prawniczej.


» dokumentacje dotyczące wniosków unijnych,

» dokumentacja dotycząca cen transferowych,

» czynności prawne z zakresu Kodeksu spółek handlowych,

» czynności z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego,

» sporządzanie obiegu dokumentów w firmach.