Oferta


Szeroki zakres oferowanych usług pozwala na efektywną współpracę z nami zarówno mikro przedsiębiorcom jak i dużym podmiotom gospodarczym, które oczekują fachowej i kompleksowej obsługi w zakresie spraw finansowych.


- kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych,

- nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych,

- doradztwo w zakresie rachunkowości,

- weryfikacja ksiąg handlowych,

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

- nadzór na sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

- zastępstwo pracowników działu księgowego podczas długotrwałych nieobecności,

- weryfikacja kompetencji kandydatów i pracowników działu księgowego.


- sporządzanie list płac,

- prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej,

- sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną.


Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną strategię podatkową, dzięki czemu obciążenia podatkowe będą na optymalnym poziomie.

- doradztwo gospodarcze,

- opinie podatkowe,

- wspomaganie klienta w zakresie postępowań kontrolnych,

- przeglądy podatkowe,

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- dokumentacja dotycząca cen transferowych,

- inne usługi z obszaru obciążeń podatkowych.


- doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

- doradztwo i pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do założenia działalności gospodarczej,

- analizy ekonomiczno-finansowe,

- biznesplany,

- opracowywanie planu kont,

- opracowywanie zasad polityki rachunkowości,

- opracowywanie instrukcji wynikających o obowiązujących przepisów prawa (m.in. obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, kasowa, inwentaryzacyjna),

- doradztwo w wyborze i wdrażaniu systemu rachunkowości dostosowanego do wymagania sprawozdawczości bilansowej,

- weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości pod kątem wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów,

- dokumentacja finansowa do wniosków kredytowych.


- przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,

- weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych niepodlegających obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta,

- badanie rocznych sprawozdań bilansowych,

- przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzanych według polskiego prawa bilansowego na Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF),

- badanie sprawozdań finansowych pod kątem przeprowadzania czynności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.


- stała współpraca w zakresie bieżących porad prawnych,

- tematyczne opinie prawne,

- sporządzanie dokumentacji prawniczej.


- dokumentacje dotyczące wniosków unijnych,

- dokumentacja dotycząca cen transferowych,

- czynności prawne z zakresu Kodeksu spółek handlowych,

- czynności z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego,

- sporządzanie obiegu dokumentów w firmach.